Scott Lane's 1st Houston Shooting HOUSTON, TEXAS 8.8.21