Gunman In Custody Following Critical Shooting | PHOENIX, AZ